Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố:

1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

2. Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

3. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2020 so với quý 3 năm 2019

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

- BCTC Quý 4 năm 2020

- Công văn giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2020