Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố đính chính Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán như sau:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đính chính trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán như sau:

Tại trang 35 phần V mục 20c báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đã công bố như sau:

Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK

31.12.2020

01.01.2020

Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD

98.100.000.000

3.000.000.000

Cộng

98.100.000.000

3.000.000.000

Nay công ty chúng tôi xin đính chính lại như sau:

Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK

31.12.2020

01.01.2020

Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD

98.100.000.000

3.000.000.000

Cộng

98.100.000.000

3.000.000.000

Đây là lỗi đánh máy có thể làm người đọc hiểu sai về số liệu đã thuyết minh, Chúng tôi xin được đính chính để người đọc có được thông tin chuẩn xác hơn. Các nội dung khác liên quan đến kết quả kiểm toán và kết quả hoạt hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty không thay đổi.

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- CV số 675/2021/TPS-CV