ORS: Báo cáo Thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) kính gửi Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư Báo cáo Thường niên năm 2014. Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư vui lòng xem báo cáo đính kèm.

Báo cáo thường niên ORS năm 2014

Trân trọng!