CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Thông
 • Mã chứng khoán: ORS
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.400.000 CP (tỷ lệ 0,7%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Sơn Hải
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố vợ
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.400.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung tài chính gia đình
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2022
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2022

Trân trọng !