Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn