CÔNG BỐ THÔNG TIN

BỔ SUNG CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY LÊN 4.000 TỶ ĐỒNG

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT về việc:

- Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty lên 4.000 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 03/2021/NQ-HĐQT