TPS trân trọng thông báo Kết quả giao dịch của Người có liên quan đến Người nội bộ như sau:

1. Thông tin về người thực hiện giao dịch: 

      • Họ và tên cá nhân: NGUYỄN ĐẮC THÔNG

      • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan đến Người nội bộ

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

      • Họ và tên người nội bộ: TRẦN SƠN HẢI

      • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

      • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bố vợ

      • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

3. Mã chứng khoán giao dịch: ORS

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 048C006638

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.400.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán:

      • Loại giao dịch đăng ký: Bán

      • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.400.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch

      • Loại giao dịch đã thực hiện mua: Bán

      • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.400.000 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 14.000.000.000 đồng

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0.0%)

10.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 0 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0.0%)

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/03/2022 đến ngày 27/04/2022

Trân trọng!