Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 11/03/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát bà Ngô Thị Lệ Thanh nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

-  NQ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN