CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc:

  • Chào bán chứng quyền có bảo đảm của TPS.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 10/2022/NQ-HĐQT