CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc:

  • Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 11/2022/NQ-HĐQT