CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 4.000 TỶ

TPS trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT về việc:

- Triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 4.000 tỷ.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐQT