Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

Quyết định số 20/QĐ-SGDVN ngày 31/03/2022 về việc chấp thuận TPS là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

QĐ số: 20/QĐ-SGDVN