CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong trân trọng công bố điều chỉnh Điều lệ Công ty năm 2021:

- Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 ký ngày 06/08/2021.

- Nội dung trước và sau điều chỉnh:

+ Vốn điều lệ trước điều chỉnh: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

+ Vốn điều lệ sau điều chỉnh: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

Trân trọng !

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Điều lệ Công ty_ngày 06/08/2021