SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 11/03/2022.

 

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Điều lệ công ty năm 2022