Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 19/06/2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Điều lệ TC và HĐ năm 2020