Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2019 sửa đổi bổ sung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

tổ chức ngày 26/04/2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động năm 2019