ORS: Thông báo Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018

 

- Quy chế nội bộ về quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Quy chế nội bộ về quản trị năm 2018