ORS trân trọng thông báo:

Quy chế nội bộ về quản trị năm 2019 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2019 được tổ chức ngày 11/01/2019

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Quy chế nội bộ về quản trị năm 2019