SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

  • Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 11/03/2022.

 

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- Quy chế nội bộ về quản trị 2022