Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

 

Quy chế nội bộ về quản trị  năm 2020 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 19/06/2020.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Quy chế nội bộ về quản trị năm 2020