CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ĐỖ TẤT CƯỜNG
  • Mã chứng khoán: ORS
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500 CP (tỷ lệ 0,0023%)
  • Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Anh Tú
  • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.500 CP
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2021
  • Ngày kết thúc giao dịch: 01/09/2021.

Trân trọng !