THÔNG BÁO

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPS, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) TPS sẽ bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, TPS xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

  1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:
  1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên;
  2. Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.
  1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động TPS.

Chi tiết xin xem tại Thông báo đính kèm.

Các giấy tờ kèm theo Thông báo:

- Thư ứng cử, đề cử

- Văn bản thành lập nhóm đề cử

- Sơ yếu lý lịch