THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo về:

-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h30, Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2022
  • Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Ruby, Số 81-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM.

-  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

- 1. Thư mời Đại hội

- 1.0 Chương trình Đại hội

- 1.0 Giấy ủy quyền Đại hội

- 2. Quy chế Tổ chức Đại hội

- 3. BC HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng 2022

- 4. BC Tổng giám đốc về hoạt động 2021-KH 2022

- 5. BC Ban kiểm soát

- 6. TTr_01_HĐQT_BCTC kiểm toán năm 2021

- 6. TTr_02_HĐQT_Đơn vị kiểm toán 2022

- 6. TTr_03_HĐQT_Thù lao HĐQT, BKS

- 6. TTr_04_HĐQT_Phân phối lợi nhuận 2021

- 6. TTr_05_HĐQT_Phương án phát hành trái phiếu dự kiến 3.000 tỷ VND

- 6. TTr_06_HĐQT_Phát hành CP tăng vốn điều lệ

- 6. TTr_07_HĐQT_Chào bán chứng quyền

- 6. TTr_08_HĐQT_Kinh doanh phái sinh

- 6. TTr_09_HĐQT_UQ quyết định và thực hiện việc đầu tư

- 6. TTr_10_HĐQT_1. Sửa đổi Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị

- 6. TTr_10_HĐQT_2. Điều Lệ 2022 full

- 6. TTr_10_HĐQT_3. So sánh Điều Lệ 2021 - 2022

- 6. TTr_10_HĐQT_4. Quy Chế Quản Trị 2022 full

- 6. TTr_10_HĐQT_5. So sánh Quy Chế Quản Trị 2021 - 2022

- 6. TTr_11_HĐQT_1. Ban hành Quy Chế Đại Hội Trực Tuyến, E-Voting 2022

- 6. TTr_11_HĐQT_2. Quy Chế E-Voting 2022 full

- 6. TTr_12_HĐQT_1. Ban hành Quy Chế HĐQT 2022

- 6. TTr_12_HĐQT_2. Quy Chế HĐQT 2022 full

- 6.0 TTr_01_BKS_1. Ban hành Quy Chế BKS, Quy Trình Kiểm Soát 2022

- 6.0 TTr_01_BKS_2. Quy Chế Ban Kiểm Soát 2022 full

- 6.0 TTr_01_BKS_3. Quy Trình Kiểm Soát 2022 full

- 7. Quy chế Bầu cử TV BKS 2022

- 8. TTr_13_HĐQT_Bầu bổ sung thành viên BKS

- 9. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2022_11.03.2022

- TPS_Thông báo_Đề cử, ứng cử TV HDQT, BKS

- TPS_Thư đề cử, ứng cử TV BKS

- TPS_VB thành lập nhóm đề cử

- TPS_Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS