THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng thông báo về:

-  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

         -  Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h30, ngày 24 tháng 04 năm 2024
  • Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Doji, Số 81-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM.

 

Trân trọng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2024

2. Danh muc tài liệu, Chương trình, Quy chế tổ chức, Quy trình bầu cử ĐHCĐTN 2024

3. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

4. Các báo cáo kinh doanh, hoạt động HĐQT, BKS trình ĐHCĐTN 2024

5. Các tờ trình ĐHCĐTN 2024

6. Dự thảo điều lệ, Quy chế quản trị ĐHCĐTN 2024

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN 2024

8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội