THÔNG BÁO

GIAO DỊCH THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG
  • Chức vụ: Giám đốc tài chính và Người phụ trách quản trị công ty.
  • Mã chứng khoán: ORS
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện GIAO DỊCH: 500.000 CP (tỷ lệ 0.25%)
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 500.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch BÁN: 500.000 CP (tỷ lệ 0.25%)
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Ngày thực hiện giao dịch: 05/04/2024
  • Đính kèm Báo cáo của cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Lệ Tùng ngày 05 tháng 04 năm 2024

Trân trọng !