Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên phong (TPS) trân trọng công bố:

 

  1. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020
  2. - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

 

Chi tiết vui lòng xem tập tin theo file đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020

2. Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2020