THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU KHL082022-01 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ MƯỜI MỘT
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu KHL082022-01 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND)
-   Tên trái phiếu: KHL082022-01
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 30/07/2019
-   Ngày đáo hạn: 30/07/2022
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu KHL082022-01 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 15/04/2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ mười một
-   Kỳ thanh toán lãi thứ mười một: Là giai đoạn từ ngày 30/01/2022 đến ngày 30/04/2022 (không bao gồm ngày 30/04/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ mười một: 04/05/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 271/2022/TPS-CV