THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.RHG.2021.04 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ HAI
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.RHG.2021.04 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&H
-   Tên trái phiếu: BOND.RHG.2021.04
-   Mã trái phiếu: RHGCH2123004
-   Kỳ hạn: 18 tháng
-   Ngày phát hành: 03/11/2021
-   Ngày đáo hạn: 03/05/2023
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.RHG.2021.04 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: Vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ hai
-   Kỳ thanh toán lãi thứ hai: Là giai đoạn từ ngày 03/02/2022 đến ngày 03/05/2022 (không bao gồm ngày 03/05/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ hai: 04/05/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 287/2022/TPS-CV