THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BOND.TPS.2020.02 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ BẢY
Công Ty CP Chứng Khoán Tiên Phong thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.TPS.2020.02 như sau :
1.      Thông tin Trái phiếu 
-   Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
-   Tên trái phiếu: BOND.TPS.2020.02
-   Kỳ hạn: 3 năm
-   Ngày phát hành: 13/08/2020
-   Ngày đáo hạn: 13/08/2023
2.      Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu BOND.TPS.2020.02 như sau: 
-   Ngày chốt danh sách: 18 giờ, ngày 26/04/2022
-   Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thứ bảy
-   Kỳ thanh toán lãi thứ bảy: Là giai đoạn từ ngày 13/02/2022 đến ngày 13/05/2022 (không bao gồm ngày 13/05/2022)
-   Ngày thanh toán lãi kỳ thứ bảy: 13/05/2022
Vui lòng xem file đính kèm tại đây:  
-       CV Số: 312/2022/TPS-CV